Ing. Ivana Minářová

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – DOKUMENTACE STAVBY

Platnost od 25.09.2020

Zhotovitel:
Ing. Ivana Minářová / ivana@minarova.cz / tel. 603 734 898
Sídlo: Elplova 14, 628 00 Brno / IČ: 01980157 / Autorizace ČKAIT: 1004315 / ID datové schránky: wqdcydp

1. Obchodní a dodací podmínky

1.1. Uzavření smlouvy o dílo

Právní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem vzniklý uzavřením smlouvy o dílo se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.). Případné spory budou přednostně řešeny dohodou.

Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnou formou oboustranně potvrzených písemných nebo emailových dodatků.

Smlouva o dílo definuje předmět smlouvy o dílo, cenu a termín plnění a je upřesněna objednávkou učiněnou objednatelem. V případě rozporu mezi Smlouvou, objednávkou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami mají přednost údaje a podmínky stanovené ve smlouvě.

Vyhrazuji si právo na odmítnutí zakázky či její předčasné ukončení, pokud se stavba začne realizovat před zhotovením dokumentace. Důvodem jsou špatné zkušenosti z několika podobných staveb. Dokumentace se pak přizpůsobuje tomu, co již bylo zhotoveno, mnohdy neodborně. Výsledkem tohoto postupu je prodražení jak stavby, tak dokumentace. Jako autorizovaná osoba jsem za dokumentaci zodpovědná a zastávám názor, že se nejdříve projektuje a až následně stavba realizuje. V případě ukončení spolupráce z tohoto důvodu budou fakturovány již provedené práce a stavebníkovi předán aktuální stav dokumentace.

1.2. Projektová dokumentace

Práce na předmětu díla bude zahájena po podpisu smlouvy o dílo a zaplacení zálohy – viz. Platební podmínky.

Způsob plnění – předání objednateli osobně v sídle zhotovitele, případně zasláním poštou na adresu objednatele. Dílo bude předáno až po zaplacení všech faktur.

Projekt stavby je zpracován v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. (v platném znění ke dni předání dokumentace), a to:

 • dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (§86 odst. 6 a §94c odst. 3 stavebního zákona) – příloha č. 1
 • dokumentace pro vydání společného povolení (§94l odst. 7 a §94s odst. 6 stavebního zákona; společné rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení) – příloha č. 8
 • projektová dokumentace (§105 odst. 9 a §110 odst. 5 stavebního zákona; ohlášení stavby nebo stavebního povolení – příloha č. 12
 • projektová dokumentace pro provádění stavby (§134 odst. 7 stavebního zákona) – příloha č. 13
 • dokumentace skutečného provedení stavby a zjednodušená dokumentace (pasport) (§125 odst. 6 stavebního zákona) – příloha č. 14
 • dokumentace bouracích prací (§128 odst. 8 stavebního zákona) – příloha č. 15

V případě potřeby bude dokumentace zpracována ve spolupráci s dalšími osobami (například elektroinstalace, požárně bezpečnostní řešení stavby, statika atd.). Tyto subdodavatele zajistí zhotovitel. Cena díla je ve smlouvě o dílo uvedená včetně částí zpracovaných subdodavateli, pokud není uvedeno jinak.

Dokumentace podle přílohy č. 1 až 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. bude opatřená autorizačním razítkem zodpovědného projektanta (dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků). Autorizovány jsou 2 výtisky (v případě, že se stavba nachází v obci bez stavebního úřadu a stavbu schvaluje obec s rozšířenou působností, budou autorizovány 3 výtisky; v případě, že stavebníkem není vlastník nemovitosti, bude autorizován výtisk navíc). Kromě autorizovaných výtisků bude předán jeden výtisk bez autorizace, celkem tedy 3, resp. 4 výtisky (případně +1 pro vlastníka nemovitosti). Dokumentace podle přílohy č. 14 a 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb. bude odevzdána v počtu 3, resp. 4 výtisky (případně +1 pro vlastníka nemovitosti).

Po odevzdání tištěné dokumentace závěrečné fáze bude objednateli předána dokumentace v digitální podobě ve formátu pdf formou sdíleného dokumentu. Odkaz na umístění souborů bude objednateli zaslán emailem. Sdílení je nastaveno na 60 dní od uložení a je nutné v této době soubory stáhnout na lokální disk.

Dokumentace stavby se jejím zaplacení v plné výši a předání objednateli stává vlastnictvím objednatele. Dokumentace stavby může být použitá výhradně pro účel zajištění příslušných povolení a pro provedení stavby na místě uvedeném ve smlouvě o dílo. Použití dokumentace k jinému účelu je bez předchozího písemného souhlasu zhotovitelem zakázáno. Zhotovitel je oprávněn dílo zveřejnit a publikovat – formou webových stránek či jiné publikační činnosti. Pokud bude zhotovitel na dílo uplatňovat autorská práva dle autorského zákona, bude výslovně uvedeno ve smlouvě o dílo.

1.3. Podklady pro projekční činnost

Objednatel zajistí na vlastní náklady (pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak):

 • podrobný stavebně technický průzkum
 • radonový průzkum
 • geologický průzkum, hydrogeologický průzkum
 • průzkum výskytu azbestových materiálů
 • geodetické zaměření pozemku – polohopis, výškopis, hranice pozemků, sousední stavby, komunikace, zeleň, zaměření inženýrských sítí, připojovací místa inženýrských sítí (kanalizační revizní šachta, vodoměrná šachta, HUP, elektroměrový rozvaděč)
 • doplňující studie z hlediska hygieny, ochrany životního prostředí, apod., pokud budou vyžádány stavebním úřadem či dotčeným orgánem státní správy

1.4. Práva z vad projektu

Zjevná vada projektu musí být vytknuta zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od převzetí. Skrytá vada projektu musí být vytknuta zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co vyjde najevo, nejpozději 5 let po jeho předání.

Zhotovitel je povinen nahradit škodu, která vznikne objednateli nebo třetí osobě v důsledku vady projektu maximálně do výše 2 000 000 Kč. Vadou projektu se rozumí jeho neúplnost nebo nedostatečnost pro ujednaný účel či jiné profesní chyby nebo opomenutí v projektu. Stejně je omezena výše jiné škody než té, která je způsobena vadou projektu, a kterou je zhotovitel povinen také nahradit objednateli, jde-li o profesní chybu či opomenutí, vč. případné ztráty, poškození nebo zničení listin objednatele svěřených zhotoviteli k plnění smlouvy.

1.5. Autorský, technický a stavební dozor

Dozor na stavbě je prováděn v rozsahu / četnosti definované ve smlouvě o dílo.

Zhotovitel je povinen nahradit škodu, která vznikne objednateli nebo třetí osobě v důsledku profesní chyby či opomenutí při této činnosti maximálně do výše 2 000 000 Kč.

1.6. Inženýrská činnost – vyřízení stanovisek a povolení

Projektová dokumentace je zhotovena v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy. Požadavky vzešlé ze stanovisek správců sítí a dotčených orgánů budou zapracovány do projektové dokumentace.

Pokud však inženýrská činnost není součástí smlouvy o dílo, veškerá stanoviska a vyjádření potřebná pro správní řízení na stavebním úřadě (například stanoviska správců sítí a dotčených orgánů) a příslušná povolení zajistí objednatel. Zapracování připomínek z těchto stanovisek není předmětem smlouvy o dílo.

Smluvní cena nezahrnuje správní poplatky a poplatky za zjištění existence sítí. Ty budou proplaceny zhotoviteli na základě pokladního dokladu z příslušného úřadu či vlastníka sítě.

Zhotovitel je povinen nahradit škodu, která vznikne objednateli nebo třetí osobě v důsledku profesní chyby či opomenutí při této činnosti maximálně do výše 2 000 000 Kč.

2. Cena díla, platební podmínky

Cena díla je definovaná ve smlouvě o dílo.

Práce na projektové dokumentaci bude zahájena po zaplacení nevratné zálohy ve výši 60 % celkové částky dohodnutých služeb (zálohová faktura vystavená v den podpisu smlouvy o dílo).

Vícestupňová projektová dokumentace je fakturovaná po dokončení každé fáze. Práce na další fázi bude zahájena až po zaplacení předešlé.

Autorský dozor je fakturován měsíčně dle skutečně odvedených hodin, pokud není ve smlouvě o dílo uvedeno jinak.

Odměna za provedení díla vzniká na základě předání díla, o čemž bude sepsán předávací protokol. Zhotovitel vystaví fakturu se splatností 10 dní, přičemž platba bude poukázána na bankovní účet zhotovitele. Zhotovitel není plátcem DPH.

Při prodlení s platbou je zhotovitel oprávněn pozastavit další plnění a případně odstoupit od smlouvy.

3. Vícepráce

Rozsah prací je uvedený ve smlouvě o dílo. Pokud v průběhu prací vzejde požadavek na další činnosti, budou tyto práce účtovány jako vícepráce, například:

 • zhotovení více variant návrhu
 • změna technického řešení na základě požadavku objednatele
 • zapracování požadavků správců sítí a dotčených orgánů, pokud není součástí smlouvy o dílo inženýrská činnost
 • tisk více výtisků
 • zdrojová digitální data (formát DOCX, DWG, ap.)

Rozsah víceprací bude definován v dodatku smlouvy o dílo.

4. Komunikace mezi smluvními stranami

Konzultace s objednatelem probíhají v sídle zhotovitele, pokud není dohodnuto jinak. První setkání je vhodné v místě stavby z důvodu místního šetření.

Veškerá závazná komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem probíhá písemnou formou, a to pouze emailem. Komunikace přes sociální sítě a další kanály (Facebook, Hangouts, SMS, ap.) nemusí být zabezpečená a pro spolupráci není vhodná. Závazné závěry z telefonického hovoru a osobního setkání budou vždy sepsány a zaslány všem osobám na projektu spolupracujícím.

Pracovní verze dokumentů jsou po dobu zpracování díla přístupné formou sdíleného dokumentu. Každý ze zúčastněných stran může vkládat komentáře a návrhy k zapracování.